Tantra masáže Praha s.r.o. - Naše služby

Filtrování masáží

Typ masáže

Všechny

Všechny
Tantrické masáže
Luxusní masáže a Spa
Energetické masáže

Určeno pro

Všechny

Všechny
Muže
Ženy
Páry
Muže od muže

Tradiční tantrické masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Za­hr­nu­je v sobě ole­jo­vou masáž ce­lé­ho těla.

Klasická tantra masáž

Zá­klad­ní verze tan­t­ra ma­sá­že ob­sa­hu­je vše ze smy­sl­né­ho roz­ší­ře­né­ho ri­tu­á­lu uctě­ní těla a navíc in­tim­ní masáž joni a lin­ga­mu.

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z tan­t­ra ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás. Kla­sic­ká tan­t­ra masáž o­bo­ha­ce­­ná o re­flex­ní masáž cho­di­del, po­u­ži­tí man­dlo­vé­ho oleje a delší masáž joni či lin­ga­mu.

Partnerská tantra masáž

Spo­leč­ná tan­t­ric­ká masáž je pře­krás­ným in­tim­ním zá­žit­kem, který vám při­ne­se ra­dost a oži­ve­ní na mnoha ro­vi­nách. Ote­ví­rá ko­mu­ni­ka­ci a při­spí­vá k pro­hlou­be­ní vzá­jem­né dů­vě­ry. Je to hlu­bo­ký a ne­za­po­me­nu­tel­ný zá­ži­tek.

Čtyřruční a víceruční masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie ví­ce­ruč­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, sou­čas­ně dvěma nebo třemi že­na­mi či rov­něž v kom­bi­na­ci s ener­gií muže, a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­ty­ků na celém těle.

Tantra masáž pro muže od muže

Umožňuje zažít tan­t­ra masáž v sou­la­du s vaším se­xu­ál­ním pro­ží­vá­ním. Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí vaší ener­gií a po­ci­ty: mů­že­te ji zažít jako něžný a smy­sl­ný ri­tu­ál, nebo jako masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantrické masáže pro páry

Klasická tantrická masáž pro páry

Smy­sl­ný ri­tu­ál zá­klad­ní part­ner­ské tan­t­ric­ké ma­sá­že pro­bou­zí se­xu­ál­ní ener­gii, ot­ví­rá srdce a po­má­há uvol­nit se od stre­su a na­pě­tí a při­nést čer­ství vítr do vaše vzta­hu.

Luxusní tantrická masáž pro páry

Při této ma­sá­ži oku­sí­te to nej­lep­ší z umění na­šich ma­sé­rek a ma­sé­rů a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro vás tak, aby se váš pro­ži­tek ma­xi­mál­ně pro­hlou­bil.

Speciální masáže pro ženy

Tantrická masáž Zrození Venuše

Voda je naší při­ro­ze­nou sou­čás­tí, uklidňuje, ko­nej­ší a na­vo­zu­je pocit dů­vě­ry a bez­pe­čí. Za zvuku moř­ských vln vás ne­chá­me od­po­čí­vat v kou­pe­li se solí z Mrt­vé­ho moře, rů­žo­vé­ho oleje a plát­ků růží, potom…

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů, které jsou blíz­ké její po­tře­bě jem­nos­ti, heb­kos­ti i citu pro krásu a vůně.

Mystické tantrické masáže

Masáž s kněžkami chrámu tantry

Vy­zkou­šej­te tan­t­ric­kou masáž tak tro­chu jinak. Vy­ber­te si pro svůj ri­tu­ál ně­kte­rou z kně­žek z na­še­ho tan­t­ric­ké­ho chrá­mu.

Rituál tantrického zasvěcení

Mystic­ké uve­de­ní do světa tan­t­ry. Vy­chut­nej­te si zá­ži­tek od­da­né péče, pro­bou­ze­ní smys­lů, i hlu­bo­ké re­la­xa­ce a ode­vzdá­ní.

Tantrická masáž ve tmě

Mystická tantrická masáž, která vám pod rouškou tmy pomůže poodhalit tajemství tantry i úplného odevzdání. Za pomoci tantrických dechových technik rozproudíme vaši energii a zkušenými doteky vás uvedeme do stavu hluboké relaxace.

Doplňkové služby

Masáž prostaty

Tato je­di­neč­ná a lé­či­vá masáž vám po­mů­že ob­je­vit nové ro­vi­ny in­ti­mi­ty vlast­ní­ho těla i ener­gii první čakry. Masáž pro­sta­ty je možno ob­jed­nat ke kla­sic­ké či lu­xus­ní tan­t­ric­ké ma­sá­ži.

Masáž nové dimenze

Tato lé­či­vá masáž cit­li­vě uvolňuje pá­nevní ob­last a při­ná­ší hlu­bo­ké a uspo­ko­ju­jí­cí po­ci­ty první čakry. V ně­kte­rých pří­pa­dech může po­mo­ci léčit pro­blémy s otě­hot­ně­ním. Pro­kr­vu­je pá­nevní ob­last a …

Rituální aroma koupel

Ri­tu­ál­ní lázeň obo­ha­ce­ná o by­lin­ko­vé soli, kvě­ti­ny a aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ké oleje uvol­ní vaše tělo i mysl a dodá vám novou ener­gii. Vy­brat si mů­že­te z ně­ko­li­ka druhů kou­pe­lí.

Tantrická konzultace

Mož­nost pro­mlu­vit si s ma­sé­rem či ma­sér­kou o li­bo­vol­ném té­ma­tu, které byste rádi ote­vře­li. Ať už máte obavy, či Vás trápí ně­ja­ký pro­blém, náš zku­še­ný tým Vám i s tímto rád po­mů­že.

Energetické masáže

Doteková terapie

Trápí vás časté bo­les­ti hlavy, pře­tr­vá­va­jí­cí tě­les­né či psy­chic­ké na­pě­tí, cí­tí­te od­stup od svých emocí nebo máte pro­blém otevřít se in­tim­ní­mu kon­tak­tu s part­ne­rem? Ne­má­te rádi do­te­ky, nebo vám do­te­ky na­o­pak chybí? Po­mo­ci vám může do­te­ko­vá te­ra­pie.

Šamanská cesta

Chtě­li byste mít v ži­vo­tě více ener­gie a ra­dos­ti? Trápí vás únava a pocit, že ne­ví­te, kam smě­řu­je­te? Cí­tí­te se od­po­je­ní od svého sku­teč­né­ho po­slá­ní? Uká­že­me vám, jak za po­mo­ci ener­ge­tic­kých cvi­če­ní, ma­sá­že, de­cho­vých tech­nik a sta­rých ša­man­ských prak­tik…

Iniciace Shivi

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

Iniciace Shakti

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

Luxusní masáže a Spa procedury

Havajská masáž „Lomi Lomi“

Tra­dič­ní masáž z Ha­vaj­ských os­t­ro­vů, vy­u­ží­vá ply­nu­lé ryt­mi­c­ké po­hy­by spolu s ma­sá­ží po­mo­cí dlaní, před­lok­tí a váhy ma­sí­ru­jí­cí­ho, díky čemuž do­­chá­­zí k hlu­bo­ké­mu fy­­­zi­c­ké­mu i psy­­chic­ké­mu uvol­ně­ní. Z této exo­ti­c­ké ma­sá­že bu­de­te od­­chá­­zet od­po­ča­tí a plní elánu.

Masáž lávovými kameny

Masáž lá­vo­vý­mi ka­me­ny spo­ju­je ply­nu­lé ryt­mic­ké po­hy­by ha­vaj­ské ma­sá­že do­pl­ně­né o bla­ho­dár­né účin­ky za­hřá­tých lá­vo­vých ka­me­nů, které uvolňují ztuh­lé a bo­la­vé svaly, pro­hří­va­jí celé tělo a na­bi­jí jej ener­gií. Tato masáž patří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší.

Terapeutická rehabilitační masáž

Speciální kombinace masážních technik zaměřená především na záda, hýždě, bedra, ramena, hlavu a šíji dokonale odstraní bolest, svalovou ztuhlost, fyzické napětí i stres.

Hluboce relaxační masáž

Tato masáž zvaná také „Po­klad Ori­en­tu“ čerpá z tra­dič­ních in­dic­kých re­la­xač­ních pro­cedur a pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry, kde se během dne hro­ma­dí na­pě­tí a stres. Při­ná­ší tak rych­lou úlevu od du­šev­ní­ho na­pě­tí i bo­les­ti svalů.

Královská Bali masáž

Zkrášlu­jí­cí, re­la­xač­ní masáž In­donéských prin­ce­zen za­hr­nu­je uvolňující masáž ce­lé­ho těla exo­tic­kým ole­jem s vůní plumé­rie a mu­čen­ky, voňavý pe­e­ling ce­lé­ho těla a kvě­ti­no­vou kou­pel se solí z Mrt­vé­ho moře.

Relaxační aroma masáž

Har­mo­nic­ké spo­je­ní ma­sá­že vy­bra­ný­mi esen­ci­ál­ní­mi oleji s uklidňující akupre­su­rou. Re­la­xač­ní aroma masáž od­st­raňuje únavu, zklidňuje tělo i mysl, a na­vo­zu­je pocit po­ho­dy. Po­má­há při sta­vech vy­čer­pá­ní a stre­su.

Indická masáž hlavy

In­dic­ká masáž hlavy vy­chá­zí z ay­ur­véd­ské­ho lé­čeb­né­ho umění a pra­cu­je s nej­pře­tí­že­něj­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi cen­t­ry těla. Za­hr­nu­je masáž hlavy, šíje a tra­pé­zů. Na přání může být do­pl­ně­na o re­flex­ní masáž cho­di­del.

Reflexní masáž chodidel

Uvolňující akupre­sur­ní masáž cho­di­del vy­chá­zí z tra­dič­ní čín­ské me­di­cí­ny, zba­vu­je stre­su, na­vo­zu­je klid a hlu­bo­kou re­la­xa­ci. Po­má­há při bo­les­tech hlavy, pří­z­ni­vě ovlivňuje čin­nost vnitř­ních or­gá­nů.

Aromaterapeutické koupele

Romantická růžová koupel

Růže je po­va­žo­vá­na za krá­lov­nu mezi kvě­ti­na­mi, ote­ví­rá sr­deč­ní čakru a do­vo­lu­je tak prou­dit emo­cím. Mimo to při­ná­ší po­ci­ty har­mo­nie a ra­dos­ti, čistí , vy­ži­vu­je a vy­pí­ná po­kož­ku. Má také hlu­bo­ké afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky.

Luxusní Kleopatřina lázeň

Lu­xus­ní kou­pel pro ženy slo­že­ná z mléka, medu, sme­ta­ny a vzác­ných ori­en­tál­ních olejů té nej­vyš­ší kva­li­ty. Tato krá­lov­ská kou­pel za­ne­chá po­kož­ku jem­nou a vláč­nou a na­pl­ní vás po­ci­tem smy­sl­nos­ti a žen­ské krásy.

Jiskřivá pomerančová koupel

Svěží vůně zra­lých po­me­ran­čů vás pře­ne­se do pro­slu­ně­né­ho tro­pic­ké­ho ráje, kde snad­no na­čer­pá­te ener­gii a vi­ta­li­tu a vrá­tí­te se s úsmě­vem na tváři. Tato kou­pel po­má­há při špat­né ná­la­dě, de­pre­si a smut­ku.

Smyslná koupel ylang-ylang

Kou­pel ylang- ylang po­chá­zí z Ko­mor­ských os­t­ro­vů a vy­zna­ču­je se exo­tic­kou kvě­ti­no­vou vůní, která pů­so­bí jako afro­di­si­a­kum. Zmír­ňu­je na­pě­tí a ne­klid a na­vo­zu­je pří­jem­nou, uvol­ně­nou at­mo­sfé­ru.

Pečující heřmánková koupel

Heř­mán­ko­vá kou­pel je jako něžné po­hla­ze­ní mi­lu­jí­cí osoby, u které mů­že­te spo­či­nout a na­čer­pat novou ener­gii. Má zklidňující, pe­ču­jí­cí a lé­či­vé účin­ky, po­má­há od­stra­nit únavu, stres, smu­tek i de­pre­si.

Harmonizující levandulová koupel

Le­van­du­lo­vá kou­pel vás svou pře­krás­nou vůní pře­ne­se do slun­né Pro­ven­ce, kde vás nechá spo­či­nout a ko­chat se tou krá­sou. Le­van­du­le uvolňuje a pe­ču­je, ote­ví­rá čakry a čistí ener­ge­tic­ká cen­t­ra.

Energizující rozmarýnová koupel

Roz­ma­rýn byl za časů uctí­vá­ní Bo­hy­ně za­svě­cen krás­né Afro­di­tě, a to nejen pro svou in­ten­ziv­ní aro­ma­tic­kou vůni, ale také pro své vý­raz­ně po­vzbu­zu­jí­cí účin­ky. Roz­ma­rý­no­vá kou­pel uvolňuje, pro­hří­vá, do­dá­vá ener­gii a chuť do ži­vo­ta.

Povzbuzující eukalyptová koupel

Eu­ka­lyp­tus je znám pro své bla­ho­dár­né účin­ky při mi­gré­ně či dý­cha­cích ob­tí­žích, navíc vý­raz­ně po­vzbu­zu­je a do­dá­vá ener­gii. Tato kou­pel je vhod­ná pokud po­tře­bu­je­te dodat ener­gii a elán!

Zklidňující meduňková koupel

Meduňka je známá pro svou lehce ci­tru­so­vou vůni a vý­raz­ně zklidňující účin­ky na stre­so­va­nou mysl.?Tato kou­pel je vhod­ná při vel­kém ner­vo­vém vy­pě­tí, úz­kos­ti, ne­spa­vos­ti a stra­chu.

Prohřívací zázvorová koupel

Zá­zvo­ro­vá kou­pel krás­ně uvolňuje a pro­hří­vá celé tělo, zost­řu­je smys­ly a má vý­raz­né afro­di­zi­a­kál­ní účin­ky. Je vý­bor­nou pří­pra­vou na pří­jí­má­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, zejmé­na v zimě.

Co je Tantra masáž?

Tantra masáž v sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže, s atmosférou smyslného, intimního rituálu, který rozproudí vaši energii a naplní vás vzrušením, něhou i pocitem životní síly a inspirace. Tantrická masáž je založena na osobním přístupu, citlivé pozornosti i hlubokých znalostech práce s energií, které vám pomohou uvolnit se do objevování extatických prožitků a intimity vlastního těla. Číst více

Tip na dárek

Před začátkem tantrické masáže

Aby byla vaše masáž co nejkrásnějším zážitkem, připravili jsme pro vás několik základních informací, které vám pomohou plně si masáž vychutnat. Číst více

Tantra masáže pro firmy

Dejte svým partnerům i významným zaměstnancům najevo, že jim opravdu rozumíte a věnujte jim zážitek, na který nezapomenou.

Při pravidelné spolupráci sleva 10-25%!

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!