Tantra masáže Praha s.r.o. - Naše služby

Filtrovanie masážou

Typ masáže

Všetky

Všetky
Tantrické masáže
Luxusné masáže a Spa
Energetické masáže

Určené pre

Všetky

Všetky
Muža
Ženy
Páry
Muža od muža

Tradičné tantrické masáže

Zmyselný rituál uctenia tela

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca masáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Za­hr­ňu­je ole­jo­vú masáž ce­lé­ho tela, omý­va­nie ho­rú­ci­mi ruč­ník­mi, po­u­ži­tie ve­já­rov a hod­váb­nych ša­tiek.

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca masáž, kto­rá za­hr­nu­je ole­jo­vú masáž ce­lé­ho tela a masáž jóni či lin­ga­mu.

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ná tan­tric­ká masáž, pri kto­rej za­ži­je­te to naj­lep­šie z tan­tra ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tok času len pre Vás. Kla­sic­ká tan­tra masáž obo­ha­te­ná o ref­lex­nú masáž cho­diel, po­u­ži­tie mand­ľo­vé­ho oleja a dl­h­šiu masáž joni či lin­ga­mu.

Partnerská tantra masáž

Spo­loč­ná tan­tric­ká masáž je pre­krás­nym in­tím­nym zá­žit­kom, ktorý vám pri­ne­sie ra­dosť a oži­ve­nie na mno­hých ro­vi­nách. Ot­vá­ra ko­mu­ni­ká­ciu a pris­pie­va k prehĺbeniu vzá­jom­nej dô­ve­ry. Je to hl­bo­ký a ne­za­bud­nu­teľ­ný zá­ži­tok.

Viac ručná tantrická masáž

Do­praj­te si do­ko­na­lý zá­ži­tok viac ruč­nej zmy­sel­nej ma­sá­že, sú­čas­ne dvomi alebo tromi že­na­mi, či rov­na­ko v kom­bi­ná­cii s ener­gi­ou muža a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov na celom tele. Bu­de­te si pri­pa­dať ako v ne­bes­kom raji.

Tantra masáž pre muže od muže

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi vašou ener­gi­ou a po­cit­mi: mô­že­te ju zažiť ako nežný a zmy­sel­ný ri­tu­ál alebo ako masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantrické masáže pre páry

Klasická tantrická masáž pre páry

Zmy­se­lný ri­tu­ál zá­­kla­dné pa­rt­ne­rs­ké ta­nt­ri­cké ma­sá­že pre­bú­dza se­xu­á­lnu ene­rgiu, otvá­ra srdce a po­má­ha uvo­ľniť sa od stre­su a na­pä­tia a pri­niesť čerství vie­tor do vaše vzťa­hu.

Luxusná tantrická masáž pre páry

Pri tejto ma­sá­ži okú­si­te to naj­lep­šie z ume­nia na­šich ma­sé­rok a ma­sé­rov a vy­chut­ná­te si do­sta­tok času len pre vás tak, aby sa váš zá­ži­tok ma­xi­mál­ne prehĺbil.

Špeciálne masáže pre ženy

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Voda je našou pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou, upo­ko­ju­je, upo­ko­ju­jú a na­vo­dzu­je pocit dô­ve­ry a bez­pe­čia. Za zvuku mor­ských vĺn vás ne­chá­me od­po­čí­vať v kú­pe­li so soľou z Mŕt­ve­ho mora, ru­žo­vé­ho oleja a plát­kov ruží, potom…

Luxusná masáž Pretty woman

Lu­xus­ná tan­tra masáž, pri kto­rej za­ži­je­te to naj­lep­šie z tan­tra ma­sá­že. Kla­sic­ká tan­tra masáž obo­ha­te­ná o kúpeľ nôh vo ví­ri­vej vani, ich dô­klad­ná ref­lex­ná masáž a vy­uži­tie naj­kva­lit­nej­ších prí­rod­ných su­ro­vín.

Mystické tantrické masáže

Masáž s kňažkami Chrámu tantry

Vy­skú­šaj­te tan­tric­kú masáž tak tro­chu inak. Vy­ber­te si pre svoj ri­tu­ál nie­kto­rú z Kňa­žiek z nášho tan­tric­ké­ho chrá­mu.

Rituál tantrického zasvätenia

Mys­tic­ké uve­de­nie do sveta tan­try. Vy­chut­naj­te si zá­ži­tok od­da­nej sta­rost­li­vos­ti, pre­bú­dza­nie zmys­lov, i hl­bo­kej re­la­xá­cie a odo­vzda­nia.

Tantrická masáž v tme

Mystická tantrická masáž, ktorá vám pod závojom tmy pomôže poodhaliť tajomstvo tantry aj úplného odovzdania. Za pomoci tantrických dychových techník rozprúdime vašu energiu a skúsenými dotyky vás uvedieme do stavu hlbokej relaxácie, kde môžete načerpať toľko potrebnú energiu a radosť.

Doplnkové služby

Masáž prostaty

Táto je­di­neč­ná a lie­či­vá masáž vám po­mô­že ob­ja­viť nové ro­vi­ny in­ti­mi­ty vlast­né­ho tela i ener­giu prvej čakry. Masáž pros­ta­ty je možné ob­jed­nať ku kla­sic­kej či lu­xus­né tan­tric­ké ma­sá­ži.

Nové dimenzie

Táto lie­či­vá masáž cit­li­vo uvoľ­ňu­je pan­vo­vú ob­lasť a pri­ná­ša hl­bo­ké a uspo­ko­ju­jú­ce po­ci­ty prvej čakry. V nie­kto­rých prí­pa­doch môže po­môcť lie­čiť prob­lé­my s ote­hot­ne­ním. Pre­kr­vu­je pan­vo­vú ob­lasť a …

Rituálne aróma kúpele

Ri­tu­ál­ní lázeň obo­ha­ce­ná o by­lin­ko­vé soli, květiny a aro­ma­te­ra­pe­utic­ké oleje uvol­ní vaše tělo i mysl a dodá vám novou ener­gii. Vy­brat si můžete z něko­li­ka druhů kou­pe­lí.

Tantrická konzultácie

Mož­nost prom­lu­vit si s ma­sé­rem či ma­sér­kou o li­bo­vol­ném té­ma­tu, které byste rádi otevřeli. Ať už máte obavy, či Vás trápí nějaký prob­lém, náš zku­še­ný tým Vám i s tímto rád pomůže.

Energetické masáže

Doteková terapie

Trá­pia vás časté bo­les­ti hlavy, pre­tr­vá­va­jú­ce te­les­né či psy­chic­ké na­pä­tie, cí­ti­te od­stup od svo­jich emó­cií alebo máte prob­lém ot­vo­riť sa in­tím­ne­mu kon­tak­tu s par­tne­rom? Ne­má­te radi do­ty­ky, alebo vám do­ty­ky na­opak chýba? Po­môcť vám môže do­ty­ko­vá te­ra­pia.

Šamanská cesta

Chtěli byste mít v životě více ener­gie a ra­dos­ti? Trápí vás únava a pocit, že ne­ví­te, kam směřujete? Cí­tí­te se od­po­je­ní od svého sku­teč­né­ho po­slá­ní? Uká­že­me vám, jak za po­mo­ci ener­ge­tic­kých cvi­če­ní, ma­sá­že, de­cho­vých tech­nik a sta­rých ša­man­ských prak­tik…

Iniciace Shivi

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

Iniciace Shakti

Tan­t­ric­ká masáž, která vás jemně a cit­li­vě pro­ve­de vaší první tan­t­ric­kou zku­še­nos­tí. Na­u­čí­te se jak tan­t­ric­ky dý­chat a pra­co­vat se svou ener­gií tak, abys­te se během ma­sá­že do­ko­na­le uvol­ni­li a do­ká­za­li vést ener­gii do vyš­ších čaker.

Luxusné masáže a Spa procedúry

Havajská masáž „Lomi Lomi“

Tra­dič­ná masáž z Ha­vaj­ských os­tro­vov, vy­uží­va ply­nu­lé ryt­mic­ké po­hy­by spolu s ma­sá­žou pro­stred­níc­tvom dlaní, pred­lak­tia a váhy ma­sí­ru­jí­cí­ho, vďaka čomu do­chá­dza k hl­bo­ké­mu fy­zic­ké­mu i psy­chic­ké­mu uvoľ­ne­niu. Z tejto exo­tic­kej ma­sá­že bu­de­te od­chá­dzať od­dýc­hnu­tí a plní elánu.

Masáž lávovými kameňmi

Masáž lá­vo­vý­mi ka­meň­mi spája ply­nu­lé ryt­mic­ké po­hy­by ha­vaj­ské ma­sá­že do­pl­ne­né o bla­ho­dár­ne účin­ky za­hria­tych lá­vo­vých ka­me­ňov, ktoré uvoľ­ňu­jú stu­hnu­té a bo­ľa­vé svaly, pre­hrie­va­jú celé telo a na­bi­jú ho ener­gi­ou. Táto masáž patrí medzi na­job­ľú­be­nej­šie.

Terapeutická rehabilitačná masáž

Špeciálna kombinácia masážnych techník zameraná predovšetkým na chrbát, zadok, bedrá, ramená, hlavu a šiju dokonale odstráni bolesť, svalovú stuhnutosť, fyzické napätie i stres.

Hlboko relaxačná masáž

Táto masáž na­zý­va­ná tiež „Po­klad Orien­tu“ čerpá z tra­dič­ných in­dic­kých re­la­xač­ných pro­ce­dúr a pra­cu­je s ener­ge­tic­ký­mi cen­tra­mi, kde sa počas dňa hro­ma­dí na­pä­tie a stres. Pri­ná­ša tak rých­lu úľavu od du­šev­né­ho na­pä­tia aj bo­les­ti sva­lov.

Kráľovská Bali masáž

Skráš­ľu­jú­ci, re­la­xač­ná masáž in­do­néz­skych prin­ce­zien za­hŕňa uvoľ­ňu­jú­cu masáž ce­lé­ho tela exo­tic­kým ole­jom s vôňou plu­me­rie a mu­čen­ky, vo­ňa­vý pe­e­ling ce­lé­ho tela a kve­ti­no­vou kúpeľ so soľou z Mŕt­ve­ho mora.

Relaxačná aróma masáž

Har­mo­nic­ké spo­je­nie ma­sá­že vy­bra­ný­mi esen­ciál­ny­mi olej­mi s upo­ko­ju­jú­ci akup­re­sú­rou. Re­la­xač­ná aróma masáž od­stra­ňu­je únavu, upo­ko­ju­je telo aj myseľ, a na­vo­dzu­je pocit po­ho­dy. Po­má­ha pri sta­voch vy­čer­pa­nia a stre­su.

Indická masáž hlavy

In­dic­ká masáž hlavy vy­chá­dza z ay­ur­véd­ské­ho lie­čeb­né­ho ume­nia a pra­cu­je s nejpřetí­ženějšími ener­ge­tic­ký­mi cen­tra­mi tela. Za­hŕňa masáž hlavy, šije a tra­pé­zov. Na že­la­nie môže byť do­pl­ne­ná o ref­lex­nú masáž cho­di­diel.

Reflexná masáž chodidiel

Uvoľ­ňu­jú­ca akup­re­súr­na masáž cho­di­diel vy­chá­dza z tra­dič­nej čín­skej me­di­cí­ny, zba­vu­je stre­su, na­vo­dzu­je pokoj a hl­bo­kú re­la­xá­ciu. Po­má­ha pri bo­les­tiach hlavy, priaz­ni­vo ovplyv­ňu­je čin­nosť vnú­tor­ných or­gá­nov.

Aromaterapeutické kúpele

Romantická ružová kúpeľ

Ruža je po­va­žo­va­ná za krá­ľov­nú medzi kve­ti­na­mi, ot­vá­ra srd­co­vú čakru a do­vo­ľu­je tak prú­diť emó­ciám. Mimo to pri­ná­ša po­ci­ty har­mó­nie a ra­dos­ti, čistí, vy­ži­vu­je a vy­pí­na po­kož­ku. Má tiež hl­bo­ké af­ro­di­zia­kál­né účin­ky.

Luxusní Kleopatrina kúpeľ

Lu­xus­ná kúpeľ pre ženy zlo­že­ná z mlie­ka, medu, smo­ta­ny a vzác­nych orien­tál­nych ole­jov tej naj­vyš­šej kva­li­ty. Táto krá­ľov­ská kúpeľ za­ne­chá po­kož­ku jemnú a vláč­nu a na­pl­ní vás po­ci­tom zmy­sel­nos­ti a žen­skej krásy.

Iskrivá pomarančová kúpeľ

Is­kri­vá po­ma­ran­čo­vá kúpeľ vás pre­ne­sie do sl­neč­ných tró­pov a nechá vás na­čer­pať ener­giu a opti­miz­mus im vlast­né. Cit­ru­so­vé vône po­má­ha­jú pri dep­re­sii, zlej ná­la­de, ne­dos­tat­ku vi­ta­li­ty a elánu.

Zmyselná kúpeľ ylang-ylang

Kou­pel ylang-ylang po­chá­zí z Ko­mor­ských os­trovů a vy­zna­ču­je se exo­tic­kou květi­no­vou vůní, která působí jako af­ro­di­sia­kum. Zmír­ňu­je napětí a nek­lid a na­vo­zu­je příjem­nou, uvolněnou at­mo­sfé­ru.

Starajúca rumančeková kúpeľ

Ru­man­če­ko­vá kúpeľ je ako nežné obetí mi­lu­jú­ci osoby, ktorá vás nechá schú­liť vo svo­jej ná­ru­či a opäť na­čer­pať ži­vo­to­dar­nú silu. Má upo­ko­ju­jú­ce, lie­či­vé a ošet­ru­jú­ce účin­ky, je teda vhod­ná pri stre­se, smút­ku, dep­re­sii, vy­čer­pa­nie či pros­té únave.

Harmonizujúci levanduľová kúpeľ

Le­van­du­ľo­vú kúpeľ oce­nia pre jej heb­kosť a pre­krás­nu vôňu pre­dov­šet­kým ženy, kto­rým je táto by­li­na blíz­ka. Le­van­du­ľa čistí, po­má­ha pri únave, stre­su i úz­kos­ti, je vý­raz­ne ošet­ru­jú­ca a uvoľ­ňu­jú­ca. Za­tvor­te oči, za­po­čú­vaj­te sa do zvu­kov mora a pre­nes­te sa do sl­neč­nej Pro­ven­ce.

Energizujúci rozmarínová kúpeľ

Roz­ma­rín bol za čias uc­tie­va­nie Bo­hy­ne za­svä­te­ný krás­ne Af­ro­di­te, a to nie­len pre svoju in­ten­zív­nu aro­ma­tic­kú vôňu, ale aj pre svoje vý­raz­ne po­vzbu­dzu­jú­ce účin­ky. Roz­ma­rí­no­vá kúpeľ uvoľ­ňu­je a pre­hrie­va stu­hnu­té svaly, do­dá­va ener­giu a chuť do ži­vo­ta.

Povzbudzujúca eukalyptová kúpeľ

Euka­lyp­tus je známy pre svoje bla­ho­dar­né účin­ky pri mig­ré­ne či dý­cha­cích ťaž­kos­tiach, na­vy­še vý­raz­ne po­vzbu­dzu­je a do­dá­va ener­giu. Táto kúpeľ je vhod­ná ak po­tre­bu­je­te dodať ener­giu a elán!

Upokojujúci medovková kúpeľ

Me­dov­ka je známa pre svoje upo­ko­ju­jú­ce a re­la­xač­né účin­ky, ho­rú­ca me­dov­ko­vá kúpeľ je teda vhod­ná pri veľ­kom ner­vo­vom vy­pä­tí a pre­ťa­že­nie.

Prehrievací zázvorová kúpeľ

Zá­zvo­ro­vá kúpeľ krás­ne uvoľ­ňu­je a pre­hrie­va celé telo, zo­stru­je zmys­ly a má vý­raz­né af­ro­di­zia­kál­ne účin­ky. Je vý­bor­nou príp­ra­vou na pri­jí­ma­nie tan­tric­ké ma­sá­že, najmä v zime.

Čo je Tantra masáž?

Tantra masáž v sebe spája prvky starodávnych tantricko-taoistických techník a klasické masáže, s atmosférou zmyselného, intímneho rituálu, ktorý rozprúdi vašu energiu a naplní vás vzrušením, nehou i pocitom životnej sily a inšpirácie. Tantrická masáž je založená na osobnom prístupe, citlivé pozornosti i hlbokých znalostiach práce s energiou, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa do objavovania extatických zážitkov a intimity vlastného tela. Čítať viac

Tip na darček

Pred začiatkom tantrické masáže

Aby bola vaša masáž čo najkrajším zážitkom, pripravili sme pre vás niekoľko základných informácií, ktoré vám pomôžu plne si masáž vychutnať. Čítať viac

Tantra masáže pre firmy

Dajte svojim partnerom aj významným zamestnancom najavo, že im naozaj rozumiete a venujte im zážitok, na ktorý nezabudnú.

Pri pravidelnej spolupráci zľava 10-25%!

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!