Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradiční tantracké masáže

Tantra Masáže pro páry

Čtyřruční tantra masáže

Tantrická masáž pro náročné

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže pro firmy

Voňavé koupele

Luxusní prožitkové masáže

Individuální programy pro osobní rozvoj

Skupinová výuka

Tantrická masáž v profesionální praxi

Škola tantrického sexu

* ranní sleva 10% pro masáže začínající mezi 8 - 11h

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pro mě nejen životní styl, hluboká relaxace, smyslné doteky či rozvádění a sdílení energie ... Je to něco co mě naplňuje a umožňuje mi nalézt cestu k naší přirozenosti, učí nás přijímat a milovat sami sebe. Tantra je spirituální cesta, kde se spolu potkáváme a navzájem  respektujeme jeden druhého. Tantra masáže mě přitahují svými možnostmi působit nejen na povrchu těla, ale i v lidském nitru. Ráda se nechávám znova ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Venuse_detail1.jpg

Venuše

Tantra je mou přirozenou součástí. Masážím se věnuji již několik let, avšak tantrická masáž je speciální spojením hlubokého dotyku, propojením smyslů, něhy i energie s uvolněním, očistou i nabitím. Vnímání svého těla, pocitů a emocí, které nás vedou k většímu pochopení sebe sama. Doteky a blízkost s druhým člověkem jsou mou přirozeností a úcta a láska k druhým posláním. Tento pocit vkládám do prožitku tantrické masáže. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Eva_detail_1.jpg

Eva

Tantra masáže vnímám jako nikdy nekončící cestu objevování sebe sama i druhých. Je to pro mne bezedná studna inspirace a životní moudrosti, která se nedá naučit rozumem a můžeme ji tak pochopit pouze přes prožitek. Díky umění tantrické masáže se člověk může oprostit od každodenního shonu, na chvíli se zastavit, uvolnit se, odložit obranné masky, které potřebuje venku a načerpat novou energii do dalších dnů. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Z tantrické filosofie si každý vezme to, co právě potřebuje. Já k ní šla pro pomoc. Tantra vás naučí, jak správně dýchat, jak naplno prožívat každý okamžik a pomůže vám zjistit, že ve vás je stále něco nového k objevování. Tantra mi ukázala cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a regenerací ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Elen_detail1.jpg

Elen

Tantrická masáž mi umožňuje prožívat nekonečné potěšení z dávání, takže jsem zároveň dárkyní i obdarovávanou. Při masáži se zcela ponořím do příběhu, který si sebou každý člověk nese. S obrovským zájmem a zvědavostí objevuji všechny jeho vrstvy a vytvářím prostor pro to, aby každý přijímací mohl svůj příběh rozvinout v celé své kráse a jedinečnosti. V tajemném rituálu se s vámi ponořím do fascinujícího světa, ve kterém se stř ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi zpřístupnila mapu vnitřního vesmíru, uvolnila tělo i duši ze zajetí mysli a do spirituality vnesla strukturu. Je pro mě stezkou sebepoznání, citu a integrace celé bytosti. Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým, návratem k vlastnímu jádru. Je nespoutaným tancem života, v rytmu tlukotu srdce. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Milena_detail_1.jpg

Mili

Tantrická masáž v sobě spojuje vše, co miluji. Je pečující, vzrušující, objevující i duchovní. Snoubí se v ní má láska k tělu a pohybu. Dlouho jsem hledala něco, kde bych mohla propojit tělesno s duchovnem a kde bych mohla pomáhat lidem skrze intenzivní prožitek nacházet sebe sama. Je to svět krásy, něhy, péče a hluboké relaxace. Pokaždé se potkáváme v neopakovatelném okamžiku, který posouvá hranici našeho vnímání i naší samot ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Nora_detail_1.jpg

Nora

Miluji energii rituálů a lásku a pokoru, se kterou jsou vykonávány i jejich sílu. Tantra je pro mě fascinujícím vesmírem, který dal mému životu nový rozměr. Dává mi možnost poznávat sebe samu uprostřed všeho. Je to síla přítomného okamžiku, který mě dělá svobodnější. Cesta všeho přijetí. Vnímám ji jako nespoutanou tvořivou sílu, která prostupuje všechny aspekty bytí. Tato energie tančí radostí, když je rozpoznávána a uvědomová ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Magdalena_detail_1.jpg

Magdalena

Tantra mě učí poznávat mužské i ženské tělo, jeho hloubku, prožívání i důležitost doteku. Věřím, že každý nalézá v tantře to, co právě postrádá či hledá. Každý tantrický zážitek nás posouvá dál, přestáváme vnímat každodenní realitu a dovolujeme si na chvíli zastavit a uvědomit si naše potřeby a touhy. Vnímat teď a tady jen sebe samého pomocí propojení sexuality, srdce a vědomí. Učí nás ovládat svou tělesnou energii. Tantra p ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Bea_detail_1.jpg

Bea

Praxe jógy probudila mou chuť ponořit se do vlastního nitra, vnímat své tělo a naslouchat jeho potřebám. Naučila mě vědomě si užívat život s tím, co přináší a vytvářet si vlastní realitu, kde je radost žít. Tantru vnímám jako další krok k osobnímu rozvoji, možnost transformovat mé chápání sexuality a vnímat ji jako přirozenou součást bytí. Ve svém životě se chci nadále rozvíjet tímto směrem, protože na sobě pociťuji benefity, ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Didi_detail_1.jpg

Didi

Skrze tantra masáže lze dojít k jedinečným prožitkům. Tělo i mysl se otevírá novým možnostem a harmonizuje se. Je to uzemněný druh celostního léčení a proto je přínosem pro každého. Příjemným způsobem se dá uvolňovat problémy do nových voleb. Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Ne­za­hr­nu­je in­tim­ní masáž.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, při které za­ži­je­te pro­bou­ze­ní ži­vo­to­dár­né ener­gie a pří­jem­ně re­la­xu­je­te své tělo i svou mysl.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů a vy­bra­ných tech­nik.

Luxusní masáž pretty woman

Tantrická masáž Zrození venuše

Pře­krás­ná tan­t­ra masáž pro ženy, které se chtě­jí cítit jako sku­teč­né Bo­hy­ně. Za­hr­nu­je kou­pel, pe­e­ling a masáž hor­ký­mi mušle­mi.

Tantrická masáž Zrození venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­t­ra masáž mů­že­te sdí­let i se svým part­ne­rem. Umoc­ňuje se tím se­xu­ál­ní ener­gie i vzá­jem­ná dů­vě­ra při­jí­ma­jí­cích.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie více-ruční tan­t­ric­ké ma­sá­že a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­te­ků.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pro­sta­ta často bývá na­zý­vá­na muž­ský G-bod a její masáž při­ná­ší hlu­bo­ké a in­ten­ziv­ní pro­žit­ky, které jsou pro vět­ši­nu mužů zatím ne­zná­mé.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­deč­ku a anál­ní­ho ot­vo­ru pro­bou­zí ener­gii první čakry, uvolňuje pánev a při­ná­ší po­ci­ty vnitř­ní­ho na­pl­ně­ní.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí pře­de­vším va­ši­mi po­ci­ty. Za­žij­te ji jako něžné po­hla­ze­ní či jako in­ten­ziv­ní masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantra masáž pro gaye

Tantrická masáž pro mladé

Za­ži­je­te při ní uvolňující, vzru­šu­jí­cí i ob­jev­né do­te­ky, které vám ote­vřou dveře k tan­t­ric­kým zku­še­nos­tem a in­ti­mi­tě, pro­bu­dí vaši fan­ta­zii a chuť ex­pe­ri­men­to­vat.

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!