Tantra masáže Praha s.r.o. - Škola tantra masáže

Individuální programy
pro osobní rozvoj

Vy­ber­te si ně­kte­rý z na­šich in­di­vi­du­ál­ních vý­u­ko­vých pro­gra­mů a na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že v ta­ko­vém roz­sa­hu, který je pro vás uži­teč­ný a v ter­mí­nu, který vám vy­ho­vu­je. in­di­vi­du­ál­ní pro­gra­my jsou vhod­né pro všech­ny, kdo se chtě­jí učit vlast­ním tem­pem a ne­chtě­jí se ni­ko­mu při­způ­so­bo­vat. Jsou vhod­né pro jed­not­liv­ce, páry i malé sku­pi­ny.

Skupinová výuka

Máte rádi pře­kva­pe­ní, chce­te po­znat nové lidi a při­ta­hu­je vás sku­pi­no­vá at­mo­sfé­ra? Pak je tato forma výuky ur­če­na právě pro vás. Se­tká­ní s no­vý­mi lidmi při­ná­ší nové in­spi­ra­tiv­ní zá­žit­ky. Na­uč­te se kouz­lo tan­t­ric­ké ma­sá­že v malé sku­pi­ně pro kte­rou je cha­rak­te­ris­tic­ký pod­po­ru­jí­cí a re­spek­tu­jí­cí pří­stup. Výuka pro­bí­há v námi po­řá­da­ných ter­mí­nech.

Tantrická masáž
v profesionální praxi

Chce­te se stát pro­fe­si­o­nál­ní tan­t­ric­kou ma­sér­kou či ma­sé­rem? Na­u­čí­me vás nejen umění oprav­do­vé tan­t­ric­ké ma­sá­že, ale i to, jak te­ra­pe­u­tic­ky při­stu­po­vat ke kli­en­tům či jak zvlád­nout ob­tíž­ná té­ma­ta, která tan­t­ra masáž jako pro­fe­se při­ná­ší. Pro ma­ji­te­le tan­t­ric­kých cen­ter na­bí­zí­me kurzy tan­t­ric­ké ma­sá­že pro ma­sér­ky je­jich cen­t­ra, včet­ně mož­nos­ti od­bor­né su­per­vi­ze, kurzy pro re­cepč­ní i kom­plex­ní pod­po­ru při bu­do­vá­ní no­vé­ho cen­t­ra.

Škola tantrického sexu

Za­ží­vá­te někdy pocit, že váš se­xu­ál­ní život po­strá­dá jis­kru a ne­při­ná­ší vám vy­tou­že­né vnitř­ní na­pl­ně­ní? Chybí vám při mi­lo­vá­ní pocit vzá­jem­né blíz­kos­ti? Mi­lu­je­te se po­sled­ní dobou méně často, než byste chtě­li? Za­po­meňte na všech­no, co jste kdy sly­še­li o sexu a ob­jev­te s námi ta­jem­ství sta­ro­dáv­ných tan­t­ric­kých tech­nik, které po­su­nou váš se­xu­ál­ní život da­le­ko za hra­ni­ce vaší do­sa­vad­ní zku­še­nos­ti.

Rychlý průvodce kurzy tantry a tantrické masáže Vyberte si ten nejlepší kurz právě pro vás...

Kurzy pro:

  • Pro muže
  • Pro ženy
  • Pro páry

Forma výuky:

  • Forma výuky:
  • Individuální výuka
  • Skupinová výuka

Zajímá mě:

  • Zajímá mě:
  • Rozvíjení vlastní sexuality
  • Cesta profesionální tantrické masáže

Doporučené kurzy pro vás:

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že a po­znej­te ti­sí­ce let staré umění po­svát­né se­xu­a­li­ty. Kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je vhod­ný pro bu­dou­cí tan­t­ric­ké te­ra­pe­u­ty i jed­not­liv­ce a páry, kteří chtě­jí obo­ha­tit svůj život a při­ná­šet sobě i part­ne­ro­vi ra­dost a po­tě­še­ní. Tan­t­ric­ká masáž je zá­žit­kem, na který se ne­za­po­mí­ná. Do­pře­jte si pro výuku in­ti­mi­tu, sou­kro­mí a in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. (Číst více)

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“

Kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ pro ženy

Tan­t­ric­ká masáž vy­ža­du­je mnoho ote­vře­nos­ti a dů­vě­ry, která se po­stup­ně s na­ši­mi zku­še­nost­mi roz­ví­jí a zvět­šu­je. Pro mnoho žen je však zpo­čát­ku pří­jem­něj­ší pro­zkou­má­vat lé­či­vé umění tan­t­ric­ké ma­sá­že nej­pr­ve v žen­ském kruhu, ve kte­rém vy­tvo­ří­me bez­peč­né a dů­věr­né pro­stře­dí. Masáž se bu­de­te učit na sobě na­vzá­jem, v pří­pa­dě zájmu bude na závěr kurzu po­zván muž­ský model. (Číst více)

Kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ pro ženy

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“

Na­va­zu­jí­cí kurz pro ab­sol­ven­ty zá­klad­ní­ho kurzu tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je určen pro všech­ny, kdo chtě­jí své zku­še­nos­ti z tan­t­ric­ké ma­sá­že dále roz­ví­jet. Zá­klad­ní­mi té­ma­ty jsou: lá­vo­vé ka­me­ny a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že tělem jako sou­část tan­t­ric­ké ma­sá­že, tan­t­ric­ká masáž obo­ha­ce­ná o ri­tu­ál smys­lů, in­spi­ra­ce z ta­o­is­tic­ké ma­sá­že, tech­ni­ka správ­né­ho dý­chá­ní aj. (Číst více)

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“

Cesta ke kořenům aneb 20 dní v Asii

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že upro­střed tro­pic­ké­ho ráje, da­le­ko od všech sta­ros­tí a na­čer­pej­te novou ener­gii a ra­dost ze ži­vo­ta! Při­pra­vi­li jsme pro vás 20 ne­za­po­me­nu­tel­ných dní na­příč Thaj­skem, ve kte­rých si uži­je­te 10 denní kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že na pře­krás­ném slun­ném os­t­ro­vě Ko Samui a 10 dní pu­to­vá­ní za str­hu­jí­cí­mi chrá­my i exo­tic­kou pří­ro­dou. (Číst více)

Cesta ke kořenům aneb 20 dní v Asii

Cesta ženy k intimitě

Vy­dej­te se s námi na ob­jev­nou cestu hle­dá­ní tě­les­né in­ti­mi­ty a pod­sta­ty žen­ské smy­sl­nos­ti v pře­krás­ném hor­ském ho­te­lu upro­střed pří­ro­dy. Čeká vás výuka zá­kla­dů tan­t­ric­ké ma­sá­že, re­la­xa­ce, me­di­ta­ce i cvi­če­ní nahé jógy, která vás při­ve­de blíže k sobě samé. To vše v bez­peč­ném kruhu žen. Ma­xi­mál­ní počet míst ve sku­pi­ně je 14. (Číst více)

Cesta ženy k intimitě

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtě­li vědět o že­nách, ale báli jste se ze­ptat. (Číst více)

Po čem ženy touží

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­t­ric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha dů­le­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám při­ne­se nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit na­pl­ně­ní, po kte­rém s part­ne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­ci­pům tan­t­ric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se ztra­tí­te v množ­ství nád­her­ných do­te­ků, vr­chol­ném opo­je­ní smys­lů i jeden ve dru­hém. (Číst více)

Kurz tantrického sexu pro páry

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pro­slu­lých tan­t­ric­kých kně­žek lásky a staňte se ne­o­do­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Za­svě­tí­me vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­a­li­ty a pře­dá­me prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlast­ně chtě­jí! (Číst více)

Jak uspokojit (nejen) muže

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se part­ne­ro­vi? Láká vás pocit ztrá­ty kon­t­ro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­ci­pům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své nej­od­váž­něj­ší fan­ta­zie, které vám při­ne­sou dosud ne­po­zna­ný pocit na­pl­ně­ní. (Číst více)

Padesát odstínů tantry

Umění doteku – základy tantrické masáže

Tan­t­ric­ká masáž je po­zván­kou do světa smys­lů, péče, krásy a něhy. Je sku­teč­ným ob­da­ro­vá­ním při­jí­ma­jí­cí­ho, zá­žit­kem, který ote­ví­rá dveře k no­vé­mu pro­ží­vá­ní se­xu­a­li­ty. Na­uč­te se zá­kla­dům tan­t­ric­ké ma­sá­že a po­těš­te svého part­ne­ra zá­žit­kem, na který se ne­za­po­mí­ná! (Číst více)

Umění doteku – základy tantrické masáže

Základní kurz tantrické masáže pro profesionály

Práce tan­t­ric­ké ma­sér­ky či ma­sé­ra je krás­nou, smys­lu­pl­nou prací, která při­ná­ší ra­dost a oži­ve­ní skrze upřím­ný a při­jí­ma­jí­cí dotek. Zá­klad­ní kurz pro pro­fe­si­o­nál­ní tan­t­ric­ké ma­sé­ry je za­mě­řen na od­bor­nou pří­pra­vu pro­fe­si­o­nál­ních tan­t­ric­kých ma­sé­rů a ma­sé­rek a za­hr­nu­je zvlád­nu­tí zá­klad­ní tech­ni­ky tan­t­ric­ké ma­sá­že a pří­stu­pu. (Číst více)

Základní kurz tantrické masáže pro profesionály

Tantra SPA – rituály a lázeňské programy

Na­uč­te se ty nej­krás­něj­ší ri­tu­á­ly a SPA pro­cedu­ry z ce­lé­ho světa, díky nimž se vaše tan­t­ric­ké ma­sá­že sta­nou ne­za­po­me­nu­tel­ným zá­žit­kem všech smys­lů. Na­va­zu­jí­cí kurz pro ab­sol­ven­ty Zá­klad­ní­ho kurzu tan­t­ric­ké ma­sá­že pro pro­fe­si­o­ná­ly, zú­čast­nit se však mohou i prak­ti­ku­jí­cí tan­t­ric­ké ma­sé­ry a ma­sér­ky, kteří chtě­jí obo­ha­tit svou praxi o nové do­ved­nos­ti. (Číst více)

Tantra SPA – rituály a lázeňské programy

Program na míru

Za­jí­ma­jí vás jen ně­kte­ré kon­krét­ní části z na­šich pro­gra­mů? Se­stav­te si vlast­ní pro­gram na míru a za­plať­te jen tolik hodin, kolik po­tře­bu­je­te. Vhod­né pro jed­not­liv­ce, páry a již prak­ti­ku­jí­cí ma­sé­ry, kteří přes­ně vědí, co chtě­jí. (Číst více)

Program na míru

Komplexní kurz tantrické masáže pro profesionály

Kom­plex­ní kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že na té nej­vyš­ší úrov­ni je určen všem za­čí­na­jí­cím i již prak­ti­ku­jí­cím tan­t­ric­kým ma­sé­rům a ma­sér­kám, kteří chtě­jí do hloub­ky po­cho­pit fi­lo­so­fii i umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a na­u­čit se práci s tělem a se­xu­a­li­tou na pro­fe­si­o­nál­ní a od­bor­né úrov­ni. Kurz je za­mě­řen na zvlád­nu­tí tan­t­ric­ké ma­sá­že muže i ženy, včet­ně ma­sá­že pro­sta­ty a ma­sá­že nové di­men­ze. Za­bý­vat se bu­de­me i umě­ním roz­ho­vo­ru, ma­sá­ží lá­vo­vý­mi ka­me­ny, kou­pe­le­mi, do­pro­vod­ný­mi ri­tu­á­ly a de­cho­vý­mi tech­ni­ka­mi pro pro­hlou­be­ní exta­tic­kých pro­žit­ků. (Číst více)

Komplexní kurz tantrické masáže pro profesionály

Umění rozhovoru – terapeutický přístup v tantrické masáži

Tan­t­ric­ká masáž jako pro­fe­se s sebou při­ná­ší řadu témat, která při ne­správ­ném ucho­pe­ní mohou po­ško­dit ma­sér­ku i kli­en­ta. Te­ra­pe­u­tic­ký pří­stup v tan­t­ric­ké ma­sá­ži umožňuje plně roz­vi­nout její lé­čeb­ný po­ten­ci­ál a zá­ro­veň ochraňuje všech­ny zú­čast­ně­né. Na­uč­te se umění pro­fe­si­o­nál­ní­ho roz­ho­vo­ru a pod­poř­te své ma­sér­ské umění pří­stu­pem, díky kte­ré­mu se vám budou kli­en­ti často a rádi vra­cet. (Číst více)

Umění rozhovoru – terapeutický přístup v tantrické masáži

Recepční v tantrickém centru

Re­cepč­ní je jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších lidí ve vašem cen­t­ru. Je prv­ním, s kým se kli­ent u vás se­tká­vá, s kým ko­mu­ni­ku­je a kdo utvá­ří jeho ob­rá­zek o kva­li­tě va­šich slu­žeb. In­for­mo­va­nost a pro­fe­si­o­na­li­ta re­cepč­ních tak hrají klí­čo­vou roli v tom, jakou masáž si u vás kli­ent vy­be­re a zda do va­še­ho cen­t­ra vůbec při­jde. Na­u­čí­me vaše re­cepč­ní, jak ko­mu­ni­ko­vat s kli­en­ty o všech té­ma­tech, která tan­t­ric­ké ma­sá­že při­ná­še­jí! (Číst více)

Recepční v tantrickém centru

Zakládáme tantrické centrum – kurz pro majitele tantrických center

Za­u­ja­la vás tan­t­ra na­to­lik, že jste se roz­hod­li za­lo­žit tan­t­ric­ké cen­t­rum? Po­mů­že­me vám! Kom­plex­ní kurz pro za­čí­na­jí­cí i stá­va­jí­cí ma­ji­te­le tan­t­ric­kých cen­ter, kteří chtě­jí pa­t­řit mezi jed­nič­ky v ob­las­ti po­sky­to­vá­ní tan­t­ric­kých ma­sá­ží ve svém re­gi­o­nu. Zís­kej­te naše je­di­neč­né know-how a vy­u­žij­te kon­ku­renč­ní vý­ho­du, díky které se sta­ne­te ma­ji­te­lem nej­lep­ší­ho cen­t­ra pro tan­t­ric­ké ma­sá­že ve vaší ob­las­ti. Kurz po­sky­tu­je­me nej­vý­še jed­no­mu cen­t­ru v kraji. (Číst více)

Zakládáme tantrické centrum – kurz pro majitele tantrických center

Umění tantrické masáže – rozšířený kurz tantrické masáže

Na­uč­te se s námi umění tra­dič­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že a obo­hať­te svůj osob­ní i part­ner­ský život o novou di­men­zi! Tento roz­ší­ře­ný 20 h kurz je určen mužům, ženám i párům, kteří chtě­jí pro­nik­nout hlou­bě­ji do umění tra­dič­ní tan­t­ric­ké ma­sá­že, práce s ener­gií i exta­tic­kých de­cho­vých tech­nik. (Číst více)

Umění tantrické masáže – rozšířený kurz tantrické masáže

Rituální tantrické koupele a SPA rituály

Ri­tu­ál­ní lázeň za svitu sví­ček a vůně esen­ci­ál­ních olejů je již od­pra­dáv­na po­va­žo­vá­na za ten nej­krás­něj­ší vstup do tan­t­ric­ké ma­sá­že. Na­uč­te se, jak pro­bu­dit jed­not­li­vé smys­ly, při­pra­vit ri­tu­ál­ní lázeň a pro­vá­dět hlu­bo­ce uvolňující masáž přímo ve vaně. Kurz je určen pro jed­not­liv­ce i páry. (Číst více)

Rituální tantrické koupele a SPA rituály

Jak uspokojit (nejen) muže: 3h tantrický kurz pro ženy

Tříhodinové tantrické setkání v ženském kruhu plné užitečných tipů, které obohatí váš sexuální život a zasvětí vás do tajemství tantrického učení. Naučte se porozumět mužské sexualitě tak, jak ji neznáte. Odměnou vám budou chvíle plné potěšení a nečekané extáze. (Číst více)

Jak uspokojit (nejen) muže: 3h tantrický kurz pro ženy

Tajemství tantrického milování: 3h večerní kurz pro páry

Milujete se méně často, než byste chtěli? Toužíte zažít něco netradičního? Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o sexu a objevte s námi tajemství starodávných tantrických technik, které posunou váš sexuální život daleko za hranice vaší dosavadní zkušenosti. (Číst více)

Tajemství tantrického milování: 3h večerní kurz pro páry

Po čem ženy touží: 3h tantrický kurz pro odvážné muže

Odhalte s námi tajemství ženské touhy a staňte se nejen mužem jejího srdce, ale i hrdinou její ložnice. Zkušená tantrická lektorka vám prozradí, po čem ženy vlastně touží a naučí vás, jak z vaší přítelkyně udělat vášnivou milenku, která splní všechna vaše tajná přání. (Číst více)

Po čem ženy touží: 3h tantrický kurz pro odvážné muže

Kurz tantry a tantrické masáže v tropickém ráji

Vydejte se s námi na nezapomenutelnou jedenáctidenní cestu za dobrodružstvím uprostřed tropického ráje. Daleko od starostí všedního dne, obklopeni písečnými plážemi a tyrkysovým mořem vás naučíme umění překrásné tantrické masáže a zasvětíme vás do základů starobylého tantrického učení. (Číst více)

Kurz tantry a tantrické masáže v tropickém ráji

O naší tantrické škole

Škola tradiční tantrické masáže Tantra masáže Praha má své kořeny v roce 2004. Od té doby prošlo našimi kurzy mnoho spokojených klientů z řad profesionálních tantrických masérek a masérů, i normálních mužů a žen, kteří se chtěli naučit masírovat svého partnera a obohatit svůj život o toto překrásné starobylé umění. Naše výuka probíhá výhradně v malých skupinkách (do šesti osob), díky čemuž vám můžeme nabídnout skutečně individuální přístup a zajistit vám tak kurzy té nejvyšší kvality.

Naši lektoři procházejí dlouhodobým tantrickým tréninkem a několikaletou praxí v oblasti profesionální tantrické masáže. Samozřejmostí jsou rozsáhlé pedagogické zkušenosti s výukou dospělých a terapeutický přístup k vašemu prožívání. Většina našich lektorů jsou zároveň profesionální terapeuti či právě absolvují psychoterapeutický výcvik. Všichni hovoří plynně anglicky.

Naše centrum se nachází nedaleko metra Anděl a krom výborné dostupnosti vám nabízí také příjemné, orientální prostředí pro vaši výuku i odpočinek. Centrum je plně vybavené vším, co budete pro výuku tantrické masáže potřebovat.

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Číst více

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Číst více

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!